Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa, ul. Dąbrowskiego 11, 37-100 Łańcut.

 • Kontakt w zakresie Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 • Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia Świątyni (budynku Kościoła) oraz obszaru cmentarza (przy ulicy Dbrowskiego w Łańcucie) i ich majątku oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na ich terenie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe  RODO  i obejmuje monitoring obu obiektów.
 • Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych jak również wiernych Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa, ul. Dąbrowskiego 11, 37-100 Łańcut oraz i innych osób przebywających w terenie wskazanych obiektów.   
 • Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 14 dni.
 • Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przewarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

 • Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie obiektu świątyni (budynek Kościoła) oraz cmentarza oraz okalającego go tereny będącego we władaniu Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa, ul. Dąbrowskiego 11, 37-100 Łańcut. Na terenie wskazanych obiektów są oznaczenia wskazujące, że obiekty są monitorowane.